Jubileumsloppet


När
3 September

Start
Eriksbergshallen kl 14.00

Distans
10 km

Priser
Alla får medalj

Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund.


1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund. Med benämningarna ”Göteborgs Friidrottsförbund”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, som bland annat arrangerar Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon 2021.
Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till något av de lopp som vi arrangerar (”Lopp/et”) godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

2. ANMÄLAN

Din anmälan är giltig och bindande avtal mellan dig och oss uppstår när du anmält dig till Loppet och accepterat att betala anmälningsavgiften genom något av de betalningsalternativ som erbjuds (se punkt 3 nedan om betalningsalternativ). När du anmäler dig till ett Lopp genom att registrera en s.k. Värdekod (”Värdekod”) eller anmäls via en s.k. gruppanmälan (”Gruppanmälan”) är anmälan giltig när du har registrerat dig, varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss. Observera att om du har anmält dig genom att registrera en Värdekod eller anmälts genom en Gruppanmälan, gäller vissa särskilda villkor för dig. Notera särskilt undantaget i punkten 13 angående överlåtelse av startplats.

För att anmäla dig till ett Lopp måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. För det fall du anmäler någon annan person än dig själv till Loppet, ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vid anmälan är du skyldig att uppge namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Genom att du skickar in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga.

3. BOKNING, PRISER OCH BETALNING

Information om Loppet, möjliga val och priser samt sätt för betalning som gäller för din anmälan framgår på vår hemsida www.goteborgsvarvet.se (”Hemsidan”) i samband med att du anmäler dig, i den bokningsbekräftelse som du får skickad till dig och under fliken ”Mina Sidor” på Hemsidan. Innan du skickar in din anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Om du köper en startplats till Göteborgsvarvet senast sju dagar innan datumet för genomförandet eller till Göteborgsvarvet Marathon 2021 senast sju dagar innan datumet för genomförandet garanterar vi att du placeras in i startfältet efter ordinarie seedningsregler. Om du köper din startplats senare än vad som anges i första meningen kommer du att placeras in i startfältet efter ordinarie seedningsregler i mån av plats, i annat fall i närmaste grupp efter det, där det finns plats. Se ordinarie seedningsregler på Hemsidan. Om du anmält dig till Göteborgsvarvets välgörenhetsgrupp kommer du dock inte att placeras längre bak än startgrupp 12.

Då Göteborgs Friidrottsförbund är en allmännyttig ideell förening är den verksamhet som vi bedriver inte att se som ekonomisk verksamhet i mervärdesskattelagens mening varför mervärdesskatt varken ska läggas till eller dras bort från våra priser. Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, såsom om samarbetspartners justerar sina priser gentemot oss. Vi förbehåller oss därför rätten att justera våra priser och avgifter. Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning.

Vi tillhandahåller en betaltjänst via Swedbank Pay där du kan genomföra din betalning via kort, Swish, faktura eller kredit. För att använda tjänsten kan du behöva godkänna Swedbank Pays allmänna villkor och villkor specifika för det betalsätt du valt. De uppgifter du lämnar till Swedbank Pay i samband med betalningen, exempelvis personnummer, kortnummer eller Swishnummer, delas ej vidare från Swedbank Pay förutom till kortföretaget eller banken för auktorisering av det belopp som kommer dras från ditt kort eller ditt bankkonto. Swedbank Pay använder den senaste säkerhetstekniken och arbetar tillsammans med banker och finansinspektionen för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

- Villkor från Swedbank Pays för Kredit
- Villkor från Swedbank Pays för Faktura

Om du har anmält dig till ett Lopp genom att registrera en Värdekod eller är anmäld via en Gruppanmälan, gäller inte ovan nämnda villkor avseende betalning, utan betalning till oss sker av den som försett dig med Värdekoden respektive har genomfört Gruppanmälan. Observera att ditt konto debiteras vid anmälningstillfället.

Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

4. BEKRÄFTELSE

När din anmälan har registrerats hos oss kommer du att få en bokningsbekräftelse som skickas till dig via den e-postadress du angivit.

Vi ber dig att kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss på telefon 031-772 78 80 eller info@goteborgsvarvet.se.

Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss på ovan angivna e-postadress eller telefonnummer.

5. ÅNGERRÄTT M.M.

Din anmälan till Loppet kan ångras i upp till 24 timmar efter att den genomförts.

Notera att endast i ovan stycke angiven ångerrätt gäller då köp av startplats till ett idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantaget från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till försäkringsbolaget.

6. VÅRT ANSVAR

Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i Loppet och att vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under Loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

Notera att det finns en tidsbegränsning för arrangerandet av respektive Lopp. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ett Lopp innan du har sprungit i mål med hänvisning till sådan tidsbegränsning.

7. DINA SKYLDIGHETER

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter till ditt konto på Hemsidan inte lämnas ut till någon annan och inte kommer i orätta händer.

Din startplats till Loppet är personlig och du får inte låta någon annan springa Loppet i ditt namn/ i ditt ställe.

Det är inte tillåtet att delta i Loppet med hjul eller andra hjälpmedel, såsom rullstolar, handcyklar, cyklar, inlines, barnvagnar och stavar såvida inte annat uttryckligen anges.

8. INSTÄLLT ELLER FLYTTAT LOPP

Vi förbehåller oss rätten att ställa in Loppet eller förändra Loppets bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande;

a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse,

b) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

c) om Loppet inte sanktioneras av Svenska Friidrottsförbundet, eller om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Om datumet för Loppet flyttas på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c) ovan har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet för Loppet.

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall Loppet flyttas, förändras avseende sitt genomförande eller måste ställas in till följd av omständighet enligt punkt a) – c) ovan.

9. SÄRSKILT OM COVID-19

Förändringar i genomförandet
Om Loppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 (”Coronaregler”) är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra Loppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella Coronaregler ska kunna efterlevas. Göteborgs Friidrottsförbund har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för Loppets genomförande ändras utifrån vad som anges i detta stycke. Om datumet för Loppet flyttas har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet för Loppet.

Reducerat deltagarantal
Vi förbehåller oss rätten att reducera antalet deltagare i Loppet av skäl hänförliga till Covid-19, om vi bedömer att så måste ske för att vi ska kunna genomföra Loppet i enlighet med aktuella Coronaregler. Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att du blir av med din startplats har Göteborgs Friidrottsförbund ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation.

Inställt Lopp
Vi förbehåller oss rätten att ställa in Loppet av skäl hänförliga till Covid-19. Om Loppet måste ställas in av skäl som är hänförliga till aktuella Coronaregler har Göteborgs Friidrottsförbund ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation.

10. PERSONUPPGIFTER

När du köper en startplats och anmäler dig till Loppet, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa mer om Göteborgs Friidrottsförbunds personuppgiftsbehandling här https://www.goteborgsvarvet.se/integritetspolicy

Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn och födelseår ska synas i start- eller resultatlistor kan meddela oss på mejl: info@goteborgsvarvet.se. Kom ihåg att i ditt mejl ange vilket eller vilka Lopp det avser.

11. MARKNADSFÖRING

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av Loppet. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från Loppet kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Göteborgs Friidrottsförbund i sig eller för ett eller flera av våra lopp, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kan du meddela detta till oss på mejl: info@goteborgsvarvet.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

12. AVBOKNING

Efter att tidsfristen för din ångerrätt enligt punkt 5 ovan har löpt ut, har du inte längre någon möjlighet att avboka din anmälan till Loppet. Innebärande att erlagd anmälningsavgift inte återbetalas. Om du har valt faktura som betalningsalternativ är du skyldig att betala fakturan.

Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag om du är försäkrad under Folksams motionsloppsförsäkring eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag vid tidpunkten för anmälan. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning.

13. ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Till Göteborgsvarvet och till Göteborgsvarvet Marathon 2021 har du möjlighet att överlåta din startplats till annan, mot en avgift om tvåhundrafemtio (250) SEK som övertagande deltagare erlägger till oss. Du överlåter din startplats genom att anmäla detta på Hemsidan. Det är inte tillåtet att överlåta en startplats till annan eller låta annan springa i ditt ställe, utan att erlägga avgiften och anmäla överlåtelsen av din startplats via Hemsidan. Sista dag att överlåta en startplats är sju dagar innan datumet för Loppets genomförande.

Observera att köparen inte övertar säljarens placering i startfältet (startgrupp) i samband med överlåtelse av startplats.

De som köper sin startplats via överlåtelse av startplats och registrerar den senast sju dagar innan datumet för genomförandet vad gäller Göteborgsvarvet och senast sju dagar innan datumet för genomförandet för Göteborgsvarvet Marathon placeras in i startfältet efter ordinarie seedningsregler. Om du köper din startplats senare än vad som anges i första meningen placeras du in i startfältet efter ordinarie seedningsregler i mån av plats, i annat fall närmast grupp efter det, där det finns plats. Se ordinarie seedningsregler på Hemsidan.

Överlåtelse av startplats är enbart möjlig för Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon 2021.

Observera att du inte kan överlåta din startplats enligt ovan om du har anmält dig genom att registrera en Värdekod eller anmälts genom en Gruppanmälan, då gäller andra villkor för din möjlighet att överlåta din startplats till annan. Önskar du överlåta din startplats ska du i istället kontakta din arbetsgivare eller annan ansvarig anmälare för vidare instruktioner.

14. REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss varken att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden eller att efterkomma av alternativt tvistlösningsförfarande meddelat beslut, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist/meddelat beslut.

15. ÖVRIGT

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har publicerats på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss, under förutsättning att sådan uppsägning sker inom 30 dagar från det datum att informationen publicerades på vår hemsida med informationen om de ändrade Allmänna Villkoren.

Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor skall prövas enligt svensk lag.

16. KONTAKT

Om du har några frågor kring Loppet, dessa Allmänna Villkor, eller om du av någon annan anledning vill kontakta oss kan du göra det på 031-7727880 eller info@goteborgsvarvet.se.

Senast uppdaterad 2020-11-19