Jubileumsloppet


När
Söndag 6 September

Start
Lindholmen Science Park kl 11.00

Distans
10 km

Priser
Alla får medalj

Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund.


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LOPP ARRANGERADE AV GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND


1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund. Med benämningarna ”Göteborgs Friidrottsförbund”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, som bland annat arrangerar Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon 2021.

Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till något av de lopp som vi arrangerar (”Lopp/et”) godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

En giltig anmälan till ett Lopp uppstår först efter det att du har registrerat dig och vi mottagit anmälningsavgiften, varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss. När du anmäler dig till ett Lopp genom att registrera en s.k. Värdekod (”Värdekod”) eller anmäls via en s.k. gruppanmälan (”Gruppanmälan”) är anmälan giltig först efter det att du har registrerat dig och vi mottagit fullgod betalning för Värdekoden/Gruppanmälan, varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss.

Observera att om du har anmält dig genom att registrera en Värdekod eller anmälts genom en Gruppanmälan, gäller vissa särskilda villkor för dig. Notera särskilt undantaget i punkten 7 angående överlåtelse av startplats.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.

För att anmäla dig till ett Lopp måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. För det fall du anmäler någon annan person än dig själv till Loppet, ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Din startplats är personlig och du får inte låta någon annan springa Loppet i ditt namn/ i ditt ställe.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter till ditt Konto på vår hemsida www.goteborgsvarvet.se (”Hemsidan”) inte lämnas ut till någon annan och inte kommer i orätta händer.

Det är inte tillåtet att delta i Loppet med hjul eller andra hjälpmedel, såsom rullstolar, handcyklar, cyklar, inlines, barnvagnar och stavar såvida inte annat uttryckligen anges.

Notera att det finns en tidsbegränsning för arrangerandet av respektive Lopp. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ett Lopp innan du har sprungit i mål med hänvisning till sådan tidsbegränsning.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss.

2. BOKNING, PRISER OCH BETALNING

Information om Loppet, möjliga val och priser samt sätt för betalning som gäller för din anmälan framgår på Hemsidan i samband med att du anmäler dig, i den bokningsbekräftelse som du får skickad till dig och under fliken ”Mina Sidor” på Hemsidan. Innan du skickar in din anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Vid anmälan är du skyldig att uppge namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Genom att du skickar in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga.

De som köper sin startplats senast 15 maj 2020 (Göteborgsvarvet) och senast 30 juni 2021 (Göteborgsvarvet Marathon 2021) garanteras att placeras in i startfältet efter ordinarie seedningsregler. De som köper en startplats 16 maj 2020 (Göteborgsvarvet) och 1 juli – 31 augusti 2021 (Göteborgsvarvet Marathon 2021) placeras in i startfältet efter ordinarie seedningsregler i mån av plats, i annat fall närmast grupp efter det, där det finns plats. Se ordinarie seedningsregler på Hemsidan.

Då Göteborgs Friidrottsförbund är en allmännyttig ideell förening är den verksamhet som vi bedriver inte att se som ekonomisk verksamhet i mervärdesskattelagens mening varför mervärdesskatt varken ska läggas till eller dras bort från våra priser. Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, såsom om samarbetspartners justerar sina priser gentemot oss. Vi förbehåller oss därför rätten att justera våra priser och avgifter. Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning.

Vi tillhandahåller en betaltjänst via PayEx där du kan genomföra din betalning via kort, Swish eller direktbetalning. För att använda tjänsten kan du behöva godkänna Payex allmänna villkor. De uppgifter som du lämnar om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till PayEx. PayEx har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen eller banken för auktorisering av det belopp som kommer att dras från ditt bankkonto. PayEx använder den senaste säkerhetstekniken och jobbar tillsammans med banker och finansinspektionen för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

För att vi ska kunna behandla din anmälan när du betalar med kort måste du bland annat ange ditt kortnummer och kortets giltighetstid (år och månad).

Om du har anmält dig till ett Lopp genom att registrera en Värdekod eller är anmäld via en Gruppanmälan, gäller inte ovan nämnda villkor avseende betalning, utan betalning till oss sker av den som försett dig med Värdekoden respektive har genomfört Gruppanmälan.

Observera att ditt konto debiteras vid anmälningstillfället.

Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

3. BEKRÄFTELSE

När du erlagt full betalning för din anmälan kommer du att få en bokningsbekräftelse och ett kvitto som skickas till dig via den e-postadress du angivit. Detta gäller även om du betalar med hjälp av en Värdekod.

Vi ber dig att kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss på telefon 031-772 78 80 eller info@goteborgsvarvet.se.

Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss på ovan angivna e-postadress eller telefonnummer.

4. VÅRT ANSVAR

Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i Loppet och att vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

5. VÅRA SKYLDIGHETER

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett eller flera Lopp eller förändra Loppets sträckning eller starttid;

a) med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,

b.) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

c.) om Loppet inte sanktioneras av Svenska Friidrottsförbundet, eller om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av Loppen måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt a) – c) ovan.

Du kommer inte att placeras längre bak än startgrupp 12 om du anmält dig till Göteborgsvarvets välgörenhetsgrupp.

6. AVBOKNING

Din anmälan till Loppet är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.

Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag om du är försäkrad under Folksams motionsloppsförsäkring eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag vid tidpunkten för anmälan. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning.

7. ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Till Göteborgsvarvet och till Göteborgsvarvet Marathon 2021 har du möjlighet att överlåta din startplats till annan, mot en avgift om tvåhundrafemtio (250) SEK som övertagande deltagare erlägger till oss. Du överlåter din startplats genom att anmäla detta på Hemsidan. Det är inte tillåtet att överlåta en startplats till annan eller låta annan springa i ditt ställe, utan att erlägga avgiften och anmäla överlåtelsen av din startplats via Hemsidan. Sista dag att överlåta en startplats i Göteborgsvarvet 2020 är den 11 maj 2020.

Observera att köparen inte övertar säljarens placering i startfältet (startgrupp) i samband med överlåtelse av startplats.

De som köper sin startplats via överlåtelse av startplats och registrerar den senast 15 maj 2020 (Göteborgsvarvet) och senast 30 juni 2021 (Göteborgsvarvet Marathon 2021) placeras in i startfältet efter ordinarie seedningsregler. De som köper en startplats 16 maj 2020 (Göteborgsvarvet) och 1 juli – 31 augusti 2021 (Göteborgsvarvet Marathon 2021) placeras in i startfältet efter ordinarie seedningsregler i mån av plats, i annat fall närmast grupp efter det, där det finns plats. Se ordinarie seedningsregler på Hemsidan.

Överlåtelse av startplats är enbart möjlig för Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon 2021.

Observera att du inte kan överlåta din startplats enligt ovan om du har anmält dig genom att registrera en Värdekod eller anmälts genom en Gruppanmälan, då gäller andra villkor för din möjlighet att överlåta din startplats till annan. Önskar du överlåta din startplats ska du i istället kontakta din arbetsgivare eller annan ansvarig anmälare för vidare instruktioner.

8. ÅNGERRÄTT

För eventuella klagomål ber vi dig att kontakta oss på 031-7727880 eller info@goteborgsvarvet.se.

Idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till försäkringsbolaget.

9. REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.